Familierecht

Wet beperking gemeenschap van goederen aangenomen.

18 april 2017

 

Op 28 maart j.l. is de Eerste Kamer met een nipte meerderheid akkoord gegaan met een wetsvoorstel waarbij de gemeenschap van goederen wordt ingeperkt. In de wet is nu tot uitgangspunt genomen dat echtgenoten huwen in gemeenschap van goederen, tenzij zij huwelijksvoorwaarden maken waarin andere afspraken zijn opgenomen. De meeste mensen maken geen huwelijksvoorwaarden en voor hen geldt dus de algehele gemeenschap van goederen. Het gevolg is dat alle schulden en bezittingen, alsook schenkingen en nalatenschappen in de gemeenschap vallen. Wel is het zo dat in veel testamenten een zogenaamde uitsluitingsclausule is opgenomen, met als gevolg dat als één van de echtgenoten een erfenis krijgt, deze niet in de gemeenschap valt.

 

De nieuwe wet regelt dat voortaan alle schenkingen en erfenissen van één van de echtgenoten niet meer in de gemeenschap vallen, ook als een uitsluitingsclausule in het testament ontbreekt. Verder vallen voorhuwelijks vermogen en voorhuwelijkse schulden voortaan ook niet meer in de gemeenschap. In de praktijk gaat het dan nogal eens, bijvoorbeeld, om studieschulden of een krediet van één van de echtgenoten.

De wet zal op 1 januari 2018 van kracht worden en zal gelden voor huwelijken die na die datum gesloten worden. Huwelijken gesloten voor 1 januari 2018 blijven onder de oude regeling vallen. Er zullen dus geruime tijd (enkele tientallen jaren) twee regelingen inzake de gemeenschap van goederen naast elkaar blijven bestaan, waarbij de huwelijksdatum bepalend is voor de toepasselijke regeling.